Zápis z výročního zasedání lékařů OSL ČLK Praha 2 dne 24. 4. 2023

14.06.2023 14:28

Zasedání se konalo dne 24. 4. 2023 v Charvátově sále III. interní kliniky VFN v 16.00 hodin.

Účast dle prezenční listiny.

 

1/ Zpráva o činnosti a hospodaření OSL ČLK P2 - MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2.

Z rozhodnutí představenstva OSL ČLK Praha 2 dne 29. 3. 2023 udělit Čestnou medaili ČLK paní MUDr. Janě Ťuíkové, dlouholeté člence představenstva a ČR OSL ČLK Praha 2, byla Čestná medaile na výročním zasedání OSL ČLK Praha 2 předána. Z důvodu dlouhodobé nemoci zastoupil paní MUDr. Janu Ťuíkovou synovec pan Ing. Jan Ťuík.

2/ Vystoupení MUDr. Milana Kubka, prezidenta ČLK.

3/ Vystoupení JUDr. Jana Macha, ředitele právní kanceláře ČLK.

4/ Příspěvek viceprezidenta ČLK – MUDr. Zdenka Mrozka.

5/ Na zasedání bylo schváleno všemi hlasy přítomných zvýšení příspěvku pro mladé lékaře, od roku 2023 z 1.000,- Kč na 1.500,- Kč ročně. Jedná se o jednorázový nenárokový příspěvek na vzdělávací akci nebo odbornou literaturu související s přípravou na atestaci lékaře/lékařky. Příspěvek je možno vyplatit v době od promoce do atestace – tedy 5 krát. Příspěvek bude možno čerpat každý kalendářní rok ve výši 1.500,- Kč nebo i jednou za 5 let jednorázově před atestací celkovou částku 7.500,- Kč  /např. seminář v zahraničí, drahá odborná literatura/. Podmínkou poskytnutí finančního příspěvku je uhrazení členských příspěvků ČLK v řádném termínu  /každý kalendářní rok k datu 1.3./ a místo vykonávání lékařské praxe na obvodu Prahy 2. Každý kalendářní rok bude poslední termín podání žádosti datum 30. 11.

6/ V rámci diskuze se staršími kolegy a kolegyněmi a na pozvání pana prezidenta ČLK MUDr. Milana Kubka, byl projeven zájem o návštěvu nového Domu lékařů. Návštěvu Domu lékařů představenstvo OSL ČLK Praha 2 plánuje zorganizovat a o konání bude informovat členy OSL ČLK Praha 2.

 

Zapsala : Markéta Tesařová

Schválila : MUDr. Ludmila Říhová, předsedkyně OSL ČLK Praha 2

 

Zpět