Žádost o vydání licence

O licenci si můžete zažádat v kanceláři OS Praha 2, kde předložíte:

 • Vyplněný formulář (žádost o vydání licence)
 • Doklady o dosaženém odborném vzdělání (úředně ověřenou kopii atestačního diplomu nebo úředně ověřenou kopii dokladu o specializované způsobilosti)
 • Potvrzení o délce praxe, které Vám vystaví současný zaměstnavatel. Délka praxe pro vydání osvědčení (licence) se řídí délkou praxe stanovenou pro vykonání specializační zkoušky (zákon. č. 95/2004 Sb.)
 • K žádosti o licenci vedoucího lékaře primáře je nutné navíc přiložit kopii Diplomu celoživotního vzdělávání - vydává kancelář OS na základě předložených dokladů (bližší informace v sekci Diplom CV)

 

SP č. 11 - Licenční řád

Dle tohoto předpisu je možné požádat o:

 1. licenci pro výkon soukromé praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb

      Pro vydání licence musí lékař splňovat tyto podmínky:

 1. atestace v oboru  uvedeném v příloze č. 1 k vyhlášce č 77/1981 Sb. nebo nástavbová specializace v oborech uvedených  v příloze  č. 2 nebo č. 3 k vyhlášce č. 77/1981 Sb. nebo specializační vzdělávání ukončené atestační zkouškou dle § 21 zákona č.  95/2004 Sb. nebo splnění podmínek pro získání specializované způsobilosti dle zákona č. 95/2004 Sb. v daném oboru,
 2. praxe v oboru v délce odpovídající době specializačního vzdělávání v oboru dle zvláštního právního předpisu 1). Tato praxe v oboru musí být absolvována v doběpředcházející podání žádosti s  celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené.

 

 1. licenci pro výkon funkce vedoucího lékaře ve zdravotnickém zařízení

      Pro získání licence musí lékař splňovat tyto podmínky:

 1. získání specializované způsobilosti v daném oboru dle zákona č. 95/2004 Sb.,
 2. 8 let praxe v daném, případně příbuzném oboru. U bývalých nástavbových oborů  se započítává i praxe v základním oboru; tato praxe musí být absolvována v době předcházející podání žádosti s  celkovou dobou možného přerušení praxe v trvání maximálně 36 měsíců do dne podání žádosti a v rozsahu odpovídajícím nejméně 0,5 běžného pracovního úvazku. Doba mateřské dovolené a rodičovské dovolené je do přerušení praxe započtena v rozsahu jedné poloviny této dovolené,
 3. splněním podmínek účasti v systému celoživotního vzdělávání lékařů, přičemž splnění těchto podmínek se dokládá Diplomem celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16 - Systém celoživotního vzdělávání lékařů ČLK
 4. úspěšné vykonání zkoušky před oborovou komisí Vědecké rady komory v případech, kdy byla specializovaná způsobilost získána dle ustanovení § 44 odst. 1 a 2 zákona č. 95/2004 Sb. Představenstvo komory může vykonání zkoušky prominout v případech, kdy je zřejmé, že rozsah absolvovaného specializačního vzdělávání je srovnatelný s požadavky na specializační přípravu dle zákona č. 95/2004 Sb.