Členské příspěvky

Členské příspěvky na činnost ČLK na rok 2022 jsou stanoveny ve výši:

Lékaři provozující soukromou praxi (bez ohledu na její rozsah či souběh    s poměrem zaměstnaneckým), lékaři ve vedoucí funkci 3.500,- Kč
Lékaři zaměstnanci 2.500,- Kč
Lékaři absolventi - rok ukončení studia a rok následující 0,- Kč
Lékaři absolventi - 3. rok (od ukončení studia) * 1.000,- Kč
Lékaři nepracující důchodci do 75 let 500,- Kč
Lékaři nepracující důchodci, kteří během roku 2022 dosáhnou 75 a více let 0,- Kč
Lékařky na mateřské dovolené (po doložení čestného prohlášení nebo dokladu o trvání MD) 0,- Kč
Pozdní vstup 10.000,- Kč

 

Členský příspěvek uhraďte, prosím, převodem na účet č. 34436021/0100, jako variabilní symbol uveďte Vaše evidenční číslo. Evidenční číslo lékaře je uvedeno na www.lkcr.cz. Úhrada v hotovosti v kanceláři OSL ČLK P2 není možná, složenku zašleme na vyžádání.

Pro stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni 1. 3. 2022 (datum splatnosti členských příspěvků).

Žádosti o snížení či prominutí členského příspěvku (řádně odůvodněné) je nutno doručit do kanceláře OSL ČLK P2 do data splatnosti členských příspěvků ČLK.

Nezaplacení členského příspěvku neznamená automatické zrušení členství! Ukončit členství lze pouze na základě písemné žádosti.

Pokud na území ČR nevykonáváte lékařské povolání a nechcete být členem ČLK, je nutno podat písemnou žádost s Vaším podpisem o ukončení členství v ČLK. Pro osvobození od platby čl. příspěvků na rok 2022 musí být žádost o ukončení členství v ČLK doručena nejpozději do 28. 2. 2022!

Jedná se kalendářní rok, např. absolvent v roce 2020 neplatí příspěvky v roce 2020 a 2021, v roce 2022 již platí snížené absolventské členské příspěvky.