Členské příspěvky

Členské příspěvky na činnost ČLK na rok 2024 jsou stanoveny ve výši:

Lékařky/lékaři provozující soukromou praxi (bez ohledu na její rozsah či souběh s poměrem zaměstnaneckým), lékaři ve vedoucí funkci 4.000,- Kč
Lékařky/lékaři zaměstnanci 3.000,- Kč
Lékařky/lékaři absolventi - rok ukončení studia a rok následující 0,- Kč
Lékařky/lékaři absolventi - 3. rok (od ukončení studia) * 1.000,- Kč
Lékařky/lékařii nepracující důchodci do 75 let 500,- Kč
Lékařky/lékaři nepracující důchodci, kteří během roku 2024 dosáhnou 75 a více let 0,- Kč
Lékařky/lékaři na mateřské/rodičovské dovolené (po doložení čestného prohlášení nebo dokladu o trvání MD/RD k datu splatnosti čl. příspěvků) 0,- Kč
Pozdní vstup 20.000,- Kč

 

Členský příspěvek uhraďte, prosím, převodem na účet č. 34436021/0100, jako variabilní symbol uveďte Vaše evidenční číslo. Evidenční číslo lékaře je uvedeno na www.lkcr.cz. Úhrada v hotovosti v kanceláři OSL ČLK P2 není možná, složenku zašleme na vyžádání.

Pro stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni 1. 3. 2024 (datum splatnosti členských příspěvků).

Žádosti o snížení či prominutí členského příspěvku (řádně odůvodněné) je nutno doručit do kanceláře OSL ČLK P2 do data splatnosti členských příspěvků ČLK.

Nezaplacení členského příspěvku neznamená automatické zrušení členství! Ukončit členství lze pouze na základě písemné žádosti.

Pokud na území ČR nevykonáváte lékařské povolání a nechcete být členem ČLK, je nutno podat písemnou žádost s Vaším podpisem o ukončení členství v ČLK. Pro osvobození od platby čl. příspěvků na rok 2024 musí být žádost o ukončení členství v ČLK doručena nejpozději do 28. 2. 2024!

Jedná se kalendářní rok, např. absolvent v roce 2022 neplatí příspěvky v roce 2022 a 2023, v roce 2024 již platí snížené absolventské členské příspěvky.