Členské příspěvky

Dle usnesení XXXIV. sjezdu delegátů ČLK, konaného ve dnech 23. - 24. 11. 2019 v Brně, je výše členských příspěvků v roce 2020:

 

Lékaři provozující soukromou praxi (bez ohledu na její rozsah či souběh    s poměrem zaměstnaneckým), lékaři ve vedoucí funkci 3.500,- Kč
Lékaři zaměstnanci 2.500,- Kč
Lékaři absolventi - rok ukončení studia a rok následující 0,- Kč
Lékaři absolventi - 3. rok (od ukončení studia) * 1.000,- Kč
Lékaři nepracující důchodci do 75 let 500,- Kč
Lékaři nepracující důchodci, kteří během roku 2019 dosáhnou 75 a více let 0,- Kč
Lékařky na mateřské dovolené (po doložení čestného prohlášení nebo dokladu o trvání MD) 0,- Kč
Pozdní vstup 10.000,- Kč

 

Členský příspěvek uhraďte, prosím, převodem na účet č. 34436021/0100, jako variabilní symbol uveďte Vaše evidenční číslo. Evidenční číslo lékaře je uvedeno na www.lkcr.cz. Úhrada v hotovosti v kanceláři OSL ČLK P2 není možná, složenku zašleme na vyžádání.

Pro stanovení výše členského příspěvku je rozhodující stav ke dni 1. 3. 2020.

Žádosti o snížení či prominutí členského příspěvku (řádně odůvodněné) je nutno doručit do kanceláře OSL ČLK P2 v co nejkratším termínu.

Nezaplacení členského příspěvku neznamená automatické zrušení členství! Ukončit členství lze pouze na základě písemné žádosti.

Jedná se kalendářní rok, např. absolvent v roce 2018 neplatí příspěvky v roce 2018 a 2019, v roce 2020 již platí snížené absolventské členské příspěvky.